Кои сме ние

Устав на училище “Иван Вазов”

§ 1 Седалище и цел

т. 1

Българско училище ”Иван Вазов” е учредено от Българско училищно дружество (Bulgarsk Skoleforening) от българи, живеещи в Дания. Българско училище “Иван Вазов” е независим образователен център със самостоятелен бюджет и със седалище в община Копенхаген. Седалището може да се променя само с промяна на устава. Училище “Иван Вазов” е учредено през ноември 2011г.

Българско училище ”Иван Вазов” има регистрационен номер/CVR 33 99 01 54.

т. 2

Целта на училище “Иван Вазов” е да разшири владеенето на българския език и познаването на българската култура, традиции, история и география (в Дания- бел.прев).

т. 3

Целевата група на училище “Иван Вазов” са деца на възраст детска градина и училищна възраст, както и други, които имат интерес към българския език и култура.

т. 4

Освен (езиково) обучение, училище “Иван Вазов” организира и клуб по интереси.

§ 2 Училищният кръг

т. 1

Училищният кръг се състои от членовете на Българско училищно дружество (Bulgarsk Skoleforening).

т. 2

Членовете на училищния кръг не носят лична материална отговорност за (дейността на) българското училище “Иван Вазов”.

 

§ 3 Родителският кръг

т. 1

Родителският кръг се състои от родителите на деца, записани в училище “Иван Вазов”.

т. 2

Родители са това лице или тези лица, които упражняват родителските права върху ученика, или се грижат за него, съгласно определението за „родител“ в правилата на датските училища на обществена издръжка. Правото на глас в родителския кръг се дава на това/тези лица, които упражняват родителските права върху дете, записано в Просветния център. За всяко дете могат да бъдат записани най-много двама родители на дете.

т. 3

Родителският кръг упражнява надзор върху дейността на училище “Иван Вазов”.

т. 4

Членовете на родителския кръг не носят лична материална отговорност за (дейността на) училище “Иван Вазов”.

 

§ 4 Общо събрание

т. 1

Общото събрание се състои от присъстващите членове на училищния кръг и родителския кръг.

т. 2. a.

Право на глас имат членовете на училищния кръг и родителския кръг съгласно  § 2 и § 3. Всеки член на училищния кръг има един глас, но най-много един глас на домакинствоВсеки член на родителския кръг има един глас на детеНе може да се гласува с пълномощно и следователно право на глас имат единствено присъстващите на общото събрание. Ако не е споменато изрично друго, всички решения се взимат с обикновено мнозинство.

т. 2 б.

Обикновеното общо събрание се провежда всяка година преди края на м.април.

Управителният съвет (бордът) трябва да подсигури свикването на общо събрание да стане с едномесечно предизвестие и посочване на дневния ред.

Свикването става с обикновено писмо, имейл или друг обичаен начин на изпращане.

т. 3

Дневният ред трябва да съдържа най-малко следните точки:

1. Избор на председател на събранието

2. Избор на протоколчик

3. Информация от борда

4. Учебни такси – информация

5. Получени предложения

6. Избор на членове на борда

7. Избор на резервни членове

8. Други

 

т. 4

Ако има искане дадено предложение да бъде разгледано на Общото събрание, то трябва да бъде получено от председателя на борда (най-късно) една седмица преди провеждането на Общото събрание. Дадено предложение може да бъде прието, само ако най-малко 51 % от присъстващите и имащи право на глас, съгласно § 4, т. 2, го подкрепят.

т.5

Общото събрание не може да вземе решение относно общото ръководство на борда, без бордът да е съгласен с него.

т.6

На Общото събрание се води протокол. Протоколът трябва да се подпише от председателя на събранието.

т. 7

Извънредно общо събрание се провежда, когато поне трима от петте члена на борда поискат това писмено.

 

§ 5 Състав на борда и предпоставки за работата на борда

т. 1.

Бордът се състои от петима членове.

Училищният кръг избира най-много двама членове на бордаРодителският кръг избира най-малко трима членове на борда.

Избират се и двама резервни членове, като поне един от тях се избира от родителският кръг.

Резервните членове имат право да участват в заседанията на бордаДиректорът на българското училище “Иван Вазов” и преподавателите не могат да бъдат членове на борда и могат да участват в избора на членове на борда, само ако са и родители на ученици в училището или са членове на училищния кръг.

Членовете на борда се избират с двугодишен мандатПрез четни години се избират двама членове, а през нечетни – трима членове. Членовете могат да бъдат преизбирани. При учредяването на борда се избират пет членове на борда.

т. 2

Ако децата на избраните от родителския кръг членове се отпишат от училище “Иван Вазов” по време на мандата им, то тези членове трябва да напуснат борда. Избраните от училищния кръг членове на борда трябва да го напуснат, ако вече не са членове на училищния кръг.

т. 3

Резервните членове се избират с едногодишен мандатАко резервен член встъпи на мястото на (напуснал) член на борда, то встъпването важи до края на мандата на напусналия. Резервните членове могат да бъдат преизбирани. При учредяването на борда се избират двама резервни членове.

т. 4

Членовете на борда трябва да бъдат пълнолетни лица.

т. 5

Бордът се конституира сам, с един председател и един заместник-председател.

т.6

Ако председателят напусне, на негово място встъпва заместник-председателят.

т. 7

Членовете на борда не носят лична материална отговорност за дългове на Българско училище “Иван Вазов”, но могат да бъдат подведени под отговорност съгласно правилата за възстановяване на щети в датското законодателство. Членовете на борда не могат да получават възнаграждение от средствата на училище “Иван Вазов” за упражняването на длъжността си като членове на борда.

т. 8

В случай, че даден член напусне (борда) по време на мандата си, на негово място встъпва един от резервните членове. Ако това не е възможно, то трябва да бъде посочен или избран нов член възможно най-бързо, за останалата част от мандата.

т. 9

Бордът може да (заседава и) взима решения, когато най-малко трима от петимата членове присъстват лично и един от тях е председателя, или в негово отсъствие- заместник-председателяБордът взима решения с обикновено мнозинствоНе може да се гласува с пълномощно или с писмо.

При равен брой гласове, решаващ е този на председателя, или когато той отсъства- на заместник-председателя.

т. 10

При упражняване на дейността на борда, членовете на борда не са задължени да следват решения, взети от училищния кръг или родителския кръг, освен в случаите, когато в настоящия устав е посочено, че е от компетентността на Общото събрание, съгласно правилата в устава.

т. 11

Бордът води протоколи за взетите решения. Всеки член на борда има правото да поиска в протокола да бъде записано особеното му мнение. Протоколът трябва да бъде подписан от присъствалите на заседанието членове. При установен конфликт на интереси, това също трябва да бъде записано в протокола.

т. 12

Всеки член на борда има право да свика останалите членове на заседание на борда, с двуседмично предизвестие.

 

§ 6 Правомощия на борда

т. 1.

Бордът осъществява общото ръководство на училище “Иван Вазов” и отговаря пред родителския и училищния кръг за това, че финансите на училището и управлението на държавни и частни средства е в съответствие с устава на Просветния център.

Прякото ръководство на училище “Иван Вазов” се извършва от директора научилище “Иван Вазов”, който също отговаря за работата на училището.

т. 2

Бордът определя размера на заплащането за обучение и клубовете по интереси, както и по какъв начин да бъдат заплатени. При промяна, бордът е задължен да изслуша директорът и преподавателите, преди да вземе решение. Бордът информира Общото събрание за евентуални промени при заплащането на обучението.

т. 3.

Решенията относо наем на помещения за обучение се взимат от борда.

Предложенията за закупуване, продажба или залог на евентуално недвижимо имущество се изработват борда, докато решението се взима от Общото събрание.

т. 4

Достъпът до документацията на училището, както и други документи и информация се регулира съгласно правилата в датския Закон за защита на личните данни.

т. 5

Бордът наема и освобождава директора на училище “Иван Вазов”, преподаватели и друг персонал, и сам определя процедурата за наемане и освобождаване.

т. 6

Бордът насърчава доброволното участие на членовете на родителския и училищния кръг в подкрепа на работата и дейностите на училище “Иван Вазов”. При нужда, бордът може свика среща с директора и/или преподавателите, както и по предложение на двете страни.

т. 7

Бордът също така взима решения по всички други въпроси относно училище “Иван Вазов”, за които той самият желае да вземе решение.

т. 8

Бордът трябва да управлява средствата на центъра с оглед най-голямата възможна полза за училището и трябва да упражнява финансова съобразителност.

т. 9

Бордът заседава най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди икономически и други въпроси.

 

§ 7 Годишен отчет

т. 1

Бордът отговаря за това, всяка година да бъде изготвен годишен отчет, който отговаря на истината и е в съответствие с действащото законодателство. Изработването и приключването на годишния отчет трябва да бъде направено най-късно на 1-ви април през следващата календарна година. Бордът трябва да се погрижи счетоводството да бъде прегледано от независимо лице. Счетоводната година е календарната година.

т. 2

Счетоводителят се избира от борда. Счетоводителят преглежда счетоводството на училището на всяко тримесечие.

т. 3

Средствата на българско училище “Иван Вазов” трябва да бъдат използвани единствено в полза на училищната и просветна дейност на училище “Иван Вазов”. Финансовата печалба от дейността на училището принадлежи на училище “Иван Вазов” и ще бъде използвана за консолидиране, така че училището да има капитал да посрещне евентуални финансови загуби през бъдещи години; както и за доброто на училище “Иван Вазов”, напр. за подобряване на учебния материал.

т. 4

Всички членове на борда трябва да подпишат годишния отчет и да подпишат декларация, че отговарят на условията за членство в борда.

 

§ 8 Дейността на Българско училище “Иван Вазов”

т. 1

Средствата на училището могат да бъдат използвани единствено в полза на дейността на Просветния център, която е спомената в § 1.

т. 2

Правилникът на училище “Иван Вазов”се изработва съгласно § 6, т. 1 от директора на училището, съвместно с учителите, и се одобрява от борда. Предложенията за промени могат да бъдат предлагани на борда и се одобряват от него. След това, при записване в училище “Иван Вазов”, директорът има задължението да информира родителския кръг за правилника.

т. 3

Оказваната помощ на Българското училище “Иван Вазов” не дава правото върху никоя част от имуществото на училището или какъвто и да е било дивидент.

т. 4

Паричните средствакоито не са необходими за текущата дейност на  училище “Иван Вазов”, трябва да бъдат вложени от съображения за сигурност в банковата сметка на училище “Иван Вазов”, която трябва да бъде използвана само в съответствие с т. 1. Банковата сметка трябва да бъде местна, в една от четрите най-големи банки в Дания.

 

§ 9 Устав

т. 1

Промените в настоящия устав могат да влязат в сила чак след като бъдат окончателно приети. Първо те трябва да бъдат решени с най-малко 3/5 мнозинство от членовете на борда (трима от петимата членове), като един от тях трябва да бъде председателят, а в негово отсъствие- заместник-председателят.

Решението, което е прието с 3/5 мнозинство от присъстващите членове на борда (трима от петимата членове) трябва след това да бъде одобрено от Общото събрание. След две седмици бордът свиква Общо събрание, на което най-малко 2/3 от присъстващите членове на Общото събрание трябва да одобрят решението.

т. 2

Уставът трябва да бъде подписан от всички членове на борда. Имената и адресите на членовете на борда трябва да бъдат напечатани, и трябва да личи кой е председател и евентуално заместник-председател.

 

§ 10 Представителство

т. 1

Българско училище “Иван Вазов” се представлява от председателя на борда, а в негово отсъствие- заместник-председателя, всеки от които е упълномощен да разполага със средствата на институцията, в съответствие с устава.Директорът на училище “Иван Вазов” представлява институцията по тези въпроси, които са от неговата компетентност/отговорност.

т. 2

Българско училище “Иван Вазов” разполага сам с имуществото на институциятаБордът трябва да се погрижи при сключването на договори от името на училището да се споменава пълното му име.

 

§ 11 Закриване на Българско училище “Иван Вазов”

т. 1

Решението за закриване на училище “Иван Вазов” трябва да се одобри от Общото събрание.

т. 2

Непосредствено след решението за закриване, училищният кръг и родителският кръг трябва непременно да бъдат уведомени писмено от отиващия си борд, за закриването и причините за това.

т. 3

С изключение на случаите, когато според законодателството бордът трябва да поеме грижата за ликвидацията на училище “Иван Вазов”, решението за закриването на училището може да бъде взето единствено от борда и Общото събрание, съгласно § 11 т.1. Ако институцията престане да упражнява просветна дейност в съответствие с определената в устава цел, тя трябва да се закрие.

т. 4

Действащият борд се задължава да продължи да действа, докато финансовия отчет за активите и пасивите на училището не бъде прегледан според действащото законодателство, или е предаден за разглеждане пред съд/нотариус или при ликвидация. Бордът продължава да работи, докато приключи финансовото уреждане на активите и пасивите на училище “Иван Вазов”съгласно действащите правила, в това число нетното имущество на училището да бъде използвано в съответствие с устава.

т. 5.

Бордът носи отговорност за опазването на активите на Българско училище “Иван Вазов” и за това, финансовото приключване във връзка със закриването на училището да бъде извършено съгласно действащото законодателство, както и нетното имущество на училището да бъде използвано в съответствие с устава.

т. 6

В случай на ливкидация, оставащите средства ще се използват за благотворителни цели в България, одобрени от борда.

 

§ 12 Влизане в сила

Настоящият устав влиза в сила, когато бъде одобрен на Общото събрание на 12 ноември 2011г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s