Каква е нашата мисия

Българско училище “Иван Вазов” е създадено с цел да разпространява българския език, литература, история и култура сред живеещите деца от български произход и други заинтересовани лица в Дания.

Гарант за успеха и развитието на учебния ни център е общото усилие на учители, ученици, родители и училищно ръководство.

Сътрудничеството се основава на принципа на взаимно уважение, прозрачност и доверие.

Училището предлага:

 • Обучение по български език и литература, история и култура от квалифицирани преподаватели.
 • Ръководство, което в тясно сътрудничество с родителите, определя правилата на работа на центъра.
 • Социална среда, в която децата да развиват познанията си по български език и литература, история и култура и да укрепват връзката си с България.

Очакваме от учениците:

 • Да идват навреме на училище.
 • Да се подготвят за учебните часове.
 • Да се отнасят с уважение към учителите и съучениците си.
 • Да не пречат на учебния процес.
 • Да не ползват мобилни телефони по време на час.
 • Да пазят материално-техническата база.

Родителите имат право:

 • Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си, както и за дисциплината в клас.
 • Да се срещат с учителите в определеното приемно време.
 • Да участват в родителски срещи.
 • Да правят предложения до ръководството за развитието на просветния център.
 • Да се кандидатират за членове на управителния съвет на просветния център.

Очакваме от родителите:

 • Да помагат на децата си в подготовката им за часовете.
 • Да се запознаят с училищния план и с училищния правилник.
 • Да уведомяват учителя за отсъствието на ученика.
 • Да водят навреме децата си, за да не прекъсват учебния процес.
 • Да оставят телефонен номер за контакт от страна на учителя при необходимост.

Родители не се допускат в редовните учебни часове като придружители на ученика.

Прието от ръководството на 10.12.2011 г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s