Учебни нива и образователни цели

Учебни цели на Ниво 2

Учебните часове се провеждат веднъж седмично и са разделени в 3 направления:

• български език и развитие на речта – 2 часа седмично,
• художествена литература – 1 час седмично

Обучението по български език и литература е взаимосвързано и има комплексен характер.
• Традиции и култура – всеки последен учебен ден от месеца. В обучението е предвидено опознаване на българската история, традиции и култура.

Образователни цели:

• Стимулиране овладяването и използването на българския език в процеса на общуването.
• Обогатяване, разширяване и уточняване на речника на детето, точна употреба на думите за целите на комуникацията.
• Балансирана програма, която зачита езиковото различие между децата.
• Усвояване от децата с друг семеен език, различен от българския, на умения и компетенции за успешното използване на българския език.
• Развитие и стимулиране на българския език, като майчин език.
• Формиране у детето на начални умения за общуване с литературни творби на български език.

Обучението в тази група ще се извършва в синхрон със следните образователни ядра:

I. Образователно направление ”български език”

1. Ядро ”говорене и слушане – формален план”

Цели: да се усъвършенстват уменията за общуване на български език; да се стимулират децата да отделят елементи, характеризиращи говоренето и слушането.

Детето да може: да назовава обекти, субекти, явления, действия и състояния. Да конструира по образец и използва типови фрази за диалогично общуване в конкретна комуникационна ситуация. Детето разбира въпроси и отговаря на тях. Разбира семантиката на кратък текст и отговаря на въпроси по него.

2. Ядро ”говорене и слушане – съдържателен план”

Цели: да се усъвършенстват уменията на децата да разбират и отделят елементите на говоренето и слушането. Да се усъвършенстват уменията на децата да участват в устната форма на общуването. Детето да има конкретни представи за лексикалното значение на думи, с които се назовават предмети, признаци, действия и числа.

Детето да може: да разбира лексикалното значение на думи, с които се назовават предмети, признаци, действия и числа. Да свързва по смисъл въпрос и отговор. Да изразява отношение при устно общуване и желае да предава със свои думи съдържанието на чут текст.

3. Ядро ”фонетика”

Цели: да се произнасят правилно в потока на речта фонемите/ звуковете/ в българския език. Детето да има конкретна представа за фонемите/звуковете/ в българския език.

4. Ядро ”подготовка за писане и четене”

Цели: развитие на финната моторика, децата да имат конкретни представи за видовете знаци. Детето възпроизвежда знаци, форми, модели. Държи правилно молив/ химикал. Детето изговаря текст от учебника след учителя. Детето се запознава с писането на букви от българската азбука. Детето желае да разглежда книги, детски енциклопедии и реагира емоционално на тяхното съдържание и външен вид.

II. Образователно направление ” художествена литература за деца”
1. Ядро ”възприемане на художествена литература”

Цели: детето да има представа за кратък текст/ приказка, разказ , стихотворение. Обща представа за любими герои от художествени произведения за деца. Конкретни представи за животни , растения от природната среда и дейността на хората в обществената среда. Детето умее: да възприема текст чрез илюстрации на художествено произведение. Възприема и назовава герои от художествени произведения. Възприема съдържанието на фона на определена музика.

2. Ядро ”интерпретация и съпреживяване на литературно произведение”

Цели: детето възприема изразни средства за емоционалноестетическо възпроизвеждане: конкретни представи за весели, тъжни, страшни и смешни случки. Детето осмисля последователността на случките и събитията чрез илюстрации. Разбира и назовава отношението си към герои от литературната творба.

3. Ядро ”изпълнение и представа на художествена литература за деца”

Цели: формиране на уменията за пресъздаване на литературни творби. Детето се запознава с ролята на изпълнител и слушател. Използва действие , интонация на гласа и жест при създаване на литературен образ.

Традиции и култура

Цели на обучението: Децата да се запознаят на ниво подходящо за възрастта им, с българската култура, традиции, фолклор и песни; Да се развие българското самосъзнание у тях; Създаване на интерес към българското културно-историческо наследство; История и география. Темите ще бъдат тематично съобразени и с празничния български календар.

Очаквани резултати

• Разширяване и затвърждаване на общи начални познания за българската култура
• Мотивиране на децата за по-нататъшно общуване с българската култура
• Подготовка на музикално-драматична програма по определени поводи

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s