Учебни нива и образователни цели

Учебни цели на Ниво 3

Образователни цели на обучението в Ниво 3:

 1. Овладяване на всички букви от азбуката.
 2. Усъвършенстване уменията на учениците да пишат правилно и четливо всички букви – ръкописно и печатно, в помощните тетрадки.
 3. Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки текстове.
 4. Обогатяване на езиковия речник на учениците чрез картини и нагледни пособия.
 5. Развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.
 6. Формиране и развитие на умения за устно и писмено общуване.
 7. Затвърдяване знанията относно българските традиции и култура.

Очаквани резултати

Учениците трябва да могат:

 •       да овладеят всички букви от азбуката, като разпознават гласните и съгласните букви;
 •       да развият умение за писане на ръкописните букви в българския език;
 •       да свързват буквите в срички, сричките в думи, а думите – в изречения;
 •       да развият умения за четене на кратки изречения;
 •       да съставят кратки описания по картини;
 •       да съставят диалози помежду си.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s