Учебни нива и образователни цели

Учебни цели на Ниво 4

Цели на обучението по български език за Ниво 4:

1. Овладяване на четенето и писането като предпоставка за езиковото обучение.
2. Формиране и усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно, да пишат грамотно и четливо.
3. Овладяване на начални знания за строежа на езика, за някои правописни, правоговорни, пунктуационни и граматически правила.
4. Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки по обем и достъпни по съдържание литературни произведения.
5. Формиране на начални комуникативно-речеви умения.
6. Развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.

След като децата в Ниво 3 са научили българската азбука и вече могат да четат и пишат с печатни букви, занятията в Ниво 4 доразвиват тези умения.

Основно се набляга върху активното и правилно използване на българския език:
1. Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо.
2. Развитие на умения за общуване, овладяване на речев етикет, обогатяване на знанията за видове общуване – устно и писмено

Очаквани резултати

Очакваните резултати от обучението по български език са свързани с уменията на ученика да си служи с основните езикови единици, да чете гладко и да съставя сам изречения на български.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s