Учебни нива и образователни цели

Учебните нива в училище “Иван Вазов” за учебната 2018/2019 са общо 5, като се брои и нивото на най-малките – занималня “Калинка”.

Учителите за всяко едно от нивата можете да видите тук. Всеки един от тях изготвя специална програма, по която ще води учебните си часове през годината.

Можете да се запознаете с програмите за всяко ниво както следва:

Ниво 1 “Калинки”

Ниво 2

Ниво 3

Ниво 4

Ниво 5

 

Учебни нива и образователни цели

Учебни цели на Ниво 4

Цели на обучението по български език за Ниво 4:

1. Овладяване на четенето и писането като предпоставка за езиковото обучение.
2. Формиране и усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно, да пишат грамотно и четливо.
3. Овладяване на начални знания за строежа на езика, за някои правописни, правоговорни, пунктуационни и граматически правила.
4. Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки по обем и достъпни по съдържание литературни произведения.
5. Формиране на начални комуникативно-речеви умения.
6. Развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.

След като децата в Ниво 3 са научили българската азбука и вече могат да четат и пишат с печатни букви, занятията в Ниво 4 доразвиват тези умения.

Основно се набляга върху активното и правилно използване на българския език:
1. Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо.
2. Развитие на умения за общуване, овладяване на речев етикет, обогатяване на знанията за видове общуване – устно и писмено

Очаквани резултати

Очакваните резултати от обучението по български език са свързани с уменията на ученика да си служи с основните езикови единици, да чете гладко и да съставя сам изречения на български.

Учебни нива и образователни цели

Учебни цели на Ниво 3

Образователни цели на обучението в Ниво 3:

 1. Овладяване на всички букви от азбуката.
 2. Усъвършенстване уменията на учениците да пишат правилно и четливо всички букви – ръкописно и печатно, в помощните тетрадки.
 3. Формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на кратки текстове.
 4. Обогатяване на езиковия речник на учениците чрез картини и нагледни пособия.
 5. Развитие на устната и писмената реч, мисленето, въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности.
 6. Формиране и развитие на умения за устно и писмено общуване.
 7. Затвърдяване знанията относно българските традиции и култура.

Очаквани резултати

Учениците трябва да могат:

 •       да овладеят всички букви от азбуката, като разпознават гласните и съгласните букви;
 •       да развият умение за писане на ръкописните букви в българския език;
 •       да свързват буквите в срички, сричките в думи, а думите – в изречения;
 •       да развият умения за четене на кратки изречения;
 •       да съставят кратки описания по картини;
 •       да съставят диалози помежду си.
Учебни нива и образователни цели

Учебни цели на Ниво 2

Учебните часове се провеждат веднъж седмично и са разделени в 3 направления:

• български език и развитие на речта – 2 часа седмично,
• художествена литература – 1 час седмично

Обучението по български език и литература е взаимосвързано и има комплексен характер.
• Традиции и култура – всеки последен учебен ден от месеца. В обучението е предвидено опознаване на българската история, традиции и култура.

Образователни цели:

• Стимулиране овладяването и използването на българския език в процеса на общуването.
• Обогатяване, разширяване и уточняване на речника на детето, точна употреба на думите за целите на комуникацията.
• Балансирана програма, която зачита езиковото различие между децата.
• Усвояване от децата с друг семеен език, различен от българския, на умения и компетенции за успешното използване на българския език.
• Развитие и стимулиране на българския език, като майчин език.
• Формиране у детето на начални умения за общуване с литературни творби на български език.

Обучението в тази група ще се извършва в синхрон със следните образователни ядра:

I. Образователно направление ”български език”

1. Ядро ”говорене и слушане – формален план”

Цели: да се усъвършенстват уменията за общуване на български език; да се стимулират децата да отделят елементи, характеризиращи говоренето и слушането.

Детето да може: да назовава обекти, субекти, явления, действия и състояния. Да конструира по образец и използва типови фрази за диалогично общуване в конкретна комуникационна ситуация. Детето разбира въпроси и отговаря на тях. Разбира семантиката на кратък текст и отговаря на въпроси по него.

2. Ядро ”говорене и слушане – съдържателен план”

Цели: да се усъвършенстват уменията на децата да разбират и отделят елементите на говоренето и слушането. Да се усъвършенстват уменията на децата да участват в устната форма на общуването. Детето да има конкретни представи за лексикалното значение на думи, с които се назовават предмети, признаци, действия и числа.

Детето да може: да разбира лексикалното значение на думи, с които се назовават предмети, признаци, действия и числа. Да свързва по смисъл въпрос и отговор. Да изразява отношение при устно общуване и желае да предава със свои думи съдържанието на чут текст.

3. Ядро ”фонетика”

Цели: да се произнасят правилно в потока на речта фонемите/ звуковете/ в българския език. Детето да има конкретна представа за фонемите/звуковете/ в българския език.

4. Ядро ”подготовка за писане и четене”

Цели: развитие на финната моторика, децата да имат конкретни представи за видовете знаци. Детето възпроизвежда знаци, форми, модели. Държи правилно молив/ химикал. Детето изговаря текст от учебника след учителя. Детето се запознава с писането на букви от българската азбука. Детето желае да разглежда книги, детски енциклопедии и реагира емоционално на тяхното съдържание и външен вид.

II. Образователно направление ” художествена литература за деца”
1. Ядро ”възприемане на художествена литература”

Цели: детето да има представа за кратък текст/ приказка, разказ , стихотворение. Обща представа за любими герои от художествени произведения за деца. Конкретни представи за животни , растения от природната среда и дейността на хората в обществената среда. Детето умее: да възприема текст чрез илюстрации на художествено произведение. Възприема и назовава герои от художествени произведения. Възприема съдържанието на фона на определена музика.

2. Ядро ”интерпретация и съпреживяване на литературно произведение”

Цели: детето възприема изразни средства за емоционалноестетическо възпроизвеждане: конкретни представи за весели, тъжни, страшни и смешни случки. Детето осмисля последователността на случките и събитията чрез илюстрации. Разбира и назовава отношението си към герои от литературната творба.

3. Ядро ”изпълнение и представа на художествена литература за деца”

Цели: формиране на уменията за пресъздаване на литературни творби. Детето се запознава с ролята на изпълнител и слушател. Използва действие , интонация на гласа и жест при създаване на литературен образ.

Традиции и култура

Цели на обучението: Децата да се запознаят на ниво подходящо за възрастта им, с българската култура, традиции, фолклор и песни; Да се развие българското самосъзнание у тях; Създаване на интерес към българското културно-историческо наследство; История и география. Темите ще бъдат тематично съобразени и с празничния български календар.

Очаквани резултати

• Разширяване и затвърждаване на общи начални познания за българската култура
• Мотивиране на децата за по-нататъшно общуване с българската култура
• Подготовка на музикално-драматична програма по определени поводи

Учебни нива и образователни цели

Цели на обучение в Ниво 1 “Калинка”

Обучението на децата в най-малкото ниво, което наричаме “Калинка”, се провежда един път в седмицата и се състои от 3 учебни часа с продължителност от половин час всеки.

Целта на тези часове е да запознае детето с:

 • често използвани, съобразени с възрастта думи и понятия на български език, които да формират начални умения за общуване;

 • буквите от азбуката и цифрите до 10;

 • български песнички и приказки;

 • българските обичаи, традиции и култура;

 • социални ситуации, роли и игри, стимулиращи детето активно да формира и използва набора си от думи .

Учебните часове се делят на три  части:

1. Уводна (или въведение) към основната част

2. Основна част, фокусирана върху активното изучаване на езика и

3. Практическа, в която основната част се затвърждава и доосмисля чрез използване на фината моторика, креативност и творчество.

Във всяка последна седмица на месеца се отделя време и за изучаване на българските традиции, празници и култура.

Това може да бъде например запознаване с празника  Баба Марта и изработване на Мартеници, запознаване с празника Коледа и приготвяне на Коледни картички и т.н.

 1. Уводна част.

В тази част от обучението детето се мотивира за предстоящата учебна дейност. Мотивацията може да се постигне чрез групови игри, ролеви игри, гимнастика, песни. Освен да мотивира детето, целта на тези занимания е да развие интереса на детето към заобикалящия го свят, социалната му среда, природата, както и да му даде богат пасивен и активен набор от думи с които да ги опише.

 1. Основна част.

Основната част се фокусира върху началното овладяване и обоготяване на езиковия речник на детето. Това включва запознаване с наименования, качества и свойства на предмети, развитие на говора и на основни умения за общуване на български език. Средствата, които се прилагат при изучаването на езика на този етап включват различни игри, назоваване на картинки, приказки, рими, разкази и театър. Обръща се внимание на правилното изговаряне на българските думи, фонеми и звукове. На този етап се сформира и връзката между процеса мислене-говор у детето и се развиват социалните умения за общуване с останалите.

 1. Практическа част.

Практическата, последна част от занятията, цели да затвърди наученото с помощта на зрителнатa памет и фината моторика. Тук успешно се прилагат и развиват уменията за изписване, моделиране, рязане, строене. Детската креативност се развива чрез дейности като рисуване, сглобяване, ролева игра, измисляне на приказки и театър. Всички тези процеси се обясняват и описват на български език и така детето неусетно сформира богат пасивен и активен речник.